Commit your way to the LORD; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. 6At kaniyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katuwiran, at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3? 4. 19Hindi sila mangapapahiya sa panahon ng kasamaan: at sa mga kaarawan ng kagutom ay mangabubusog sila. 34Hintayin mo ang Panginoon, at ingatan mo ang kaniyang daan, at ibubunyi ka upang manahin mo ang lupain: pagka nahiwalay ang masama, iyong makikita. Retail: $49.99. Psalm 37:4 geven zoeken hart. • 4 Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. 2 Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan, 3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan.. 4 Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng … What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? • 10Sapagka't sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya'y mawawala na. Commit your way to the LORD; trust in him and he will do this: Psalm 37:4 NIV - Take delight in the LORD, and he will - Bible Gateway. Bible Gateway Recommends. Luke 16:31. 20Nguni't ang masama ay mamamatay, at ang mga kaaway ng Panginoon ay magiging gaya ng taba ng mga kordero: sila'y mangapupugnaw: sa usok mangapupugnaw sila. It describes various troubles and conflicts throughout, but the speaker understands that the Lord will always protect him and lift him up, just as He has in the past. Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong; for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. Zoek je geluk bij de Heer, want hij zal je alles geven wat je vraagt. How do we defend verses like Psalms 37:25 when there ARE so many starving children? 26Lahat ng araw ay nahahabag, at nagpapahiram; at ang kaniyang lahi ay pinagpapala. 1 Ang Panginoon ay aking liwanag, at aking kaligtasan: kanino ako matatakot? Psalm 37:4 - BGT. What does "cross" symbolize in the New Testament? • In Psalm 3, David - now an old king - has had to flee from his treacherous son Absalom.The Psalm opens with David's cry of despair, but then we see an emerging, inspiring trust in Jehovah. Join Pastor Chris Light as he shares from the WORD of God. Vertaling. Hij zal in alles voor u zorgen. Psalm 37:4 geven zoeken hart. Amplified Thinline Holy Bible--bonded leather, black (indexed) Retail: $59.99. Sapagka't sila'y nagsipagkanlong sa kaniya. 25Ako'y naging bata, at ngayo'y matanda; gayon ma'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Hij zal u openlijk recht verschaffen en uw oprechtheid aan het licht brengen. 18Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal: at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailan man. 16Mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid, kay sa kasaganaan ng maraming masama. 32Inaabatan ng masama ang matuwid, at pinagsisikapang patayin niya siya. 31Ang kautusan ng kaniyang Dios ay nasa kaniyang puso, walang madudulas sa kaniyang mga hakbang. 12Ang masama ay kumakatha laban sa ganap, at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin. 29Mamanahin ng matuwid ang lupain, at tatahan doon magpakailan man. Awit 91, God's Promise of Protection to those who will trust Him Psalm 37:4 > NBV BGT NBG BB. Sapagka't sila'y madaling puputuling gaya ng damo, at matutuyong gaya ng sariwang damo. Delen & Download. Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag. Free Psalm 37:4 SVG Cut File $ 0.00. Amplified Thinline Holy Bible--bonded leather, burgundy. What kind of "evil" did Rehoboam do? Psalms « Previous | Next » In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. Psalm 37 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. What does it mean to delight yourself in the Lord in Psalm 37:4? tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” Was not Lucifer in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it? In Psalm 37:23, what does "he delighteth in his way" mean. Get crafting with this exclusively designed LoveSVG freebie. Psalm 38 Do Not Forsake Me, O Lord. 28Sapagka't iniibig ng Panginoon ang kahatulan, at hindi pinababayaan ang kaniyang mga banal; sila'y iniingatan magpakailan man: nguni't ang lahi ng masama ay mahihiwalay. What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? 37Tandaan mo ang sakdal na tao, at masdan mo ang matuwid: sapagka't may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. (2 Chronicles 12:14). Zij verdwijnen net zo snel als het grasen verwelken als eendagsbloemen. 35Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan, at lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kaniyang lupang tinubuan. Take delight in the LORD, and he will give you the desires of your heart. 1 Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan. Today's #GrowthPoints teaching reflects on thoughts from Psalms 37:4. Psalm 37:4 > NBV BGT NBG BB. Psalmen 37:4-6 HTB. The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. 2Sapagka't sila'y madaling puputuling gaya ng damo, at matutuyong gaya ng sariwang damo. Psalm 37:4 He Will Not Forsake His Saints. 33Hindi siya iiwan ng Panginoon sa kaniyang kamay, ni parurusahan man siya pagka siya'y nahatulan. Misunderstanding Psalms 37:4. This is a very pretty song written and performed by Junko Nishiguchi Cheng from Saddleback Church in Southern California. Psalm 37:4 - NBV. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. Psalm 27: An exuberant declaration of faith Psalm 27 is a psalm full of exuberant confidence about the Lord’s presence in our lives. Verlustig u in de H ere; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid. 13Tatawanan siya ng Panginoon: sapagka't kaniyang nakikita na ang kaniyang kaarawan ay dumarating. 9Sapagka't ang mga manggagawa ng kasamaan ay mangahihiwalay: nguni't yaong nagsipaghintay sa Panginoon, ay mangagmamana sila ng lupain. Een lied van David.Erger u niet aan zondaars,aan mensen die slechte dingen doen. Read Psalm 37:4 in VULA and NIV using our online parallel Bible. 2 Sapagka't ang iyong mga pana ay nagsitimo sa akin, at pinipisil akong mainam ng iyong kamay.. 3 Walang kagalingan sa aking laman dahil sa iyong pagkagalit; ni may kaginhawahan man sa aking mga buto dahil sa aking kasalanan. Ang Panginoon, ay katibayan ng aking buhay; kanino ako masisindak? Verlustig u in de H ere; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Mga Awit 37:4 - Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. What land is referred to in this passage, that the righteous shall live in forever? Should we be involved in such activities? Do miracles prove Jesus’ divine mission? 4Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Sign Up or Login. English-Tagalog Bible. 39Nguni't ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon: siya'y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Psalmen 37:4-6 NBG51 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. 23:17 24:1,19 Van David. 2 Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen.. 3 Beth. 36Nguni't may dumaan at, narito, wala na siya: Oo, hinanap ko siya, nguni't hindi siya masumpungan. 1 Oh Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong pag-iinit: ni parusahan mo man ako sa iyong mahigpit na sama ng loob. What does the Bible say about impactful thoughts? Spr. 1 Een psalm van David. Do people in heaven know what is going on earth? 24Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga: Sapagka't inaalalayan siya ng Panginoon ng kaniyang kamay. Sign Up or Login, DelightH6026 thyself also in the LORD;H3068 and he shall giveH5414 thee the desiresH4862 of thine heart.H3820, To Get the full list of Strongs: What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? • 27Ikaw ay humiwalay sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti; at manahan ka magpakailan man. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. A lot of people are familiar with Psalm 37:4 where we read: We read: “Delight yourself also in the LORD, and He shall give you the desires of your heart.” While this verse is popular, it doesn’t mean that most people really understood it. 5Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; tumiwala ka rin naman sa kaniya, at kaniyang papangyayarihin. 8Maglikat ka ng pagkagalit, at bayaan mo ang poot: huwag kang mabalisa, iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Psalms 27:1-14.-David's fearless confidence amidst dangers, because Yahweh is his salvation. Stel heel uw vertrouwen op de Hereen doe wat 9 Votes, Psalms 37:5 Aleph. Psalmen 37: 4. Het geluk der goddelozen is onbestendig Van David.Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid,benijd niet wie onrecht plegen; want zij verdorren snel als het gras,en verwelken als het g 7Ikaw ay magpahinga sa Panginoon, at maghintay kang may pagtitiis sa kaniya: huwag kang mabalisa ng dahil sa kaniya na gumiginhawa sa kaniyang lakad, dahil sa lalake na nagpapangyari ng mga masamang katha. 17Sapagka't ang mga bisig ng masasama ay mangababali: nguni't inaalalayan ng Panginoon ang matuwid. 0 Votes, Psalms 37:25 14Hinugot ng masama ang tabak, at inihanda ang kanilang busog: upang ilugmok ang dukha at mapagkailangan, upang patayin ang matuwid sa paglakad: 15Ang kanilang tabak ay masasaksak sa kanilang sariling puso, at ang kanilang busog ay mababali. 40At sila'y tinutulungan ng Panginoon, at sinasagip sila: sinasagip niya sila sa masama, at inililigtas sila. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? Psalms 37:1 - 40 Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. Lees Psalm 37 online (NBV) Zoek je geluk bij de Heer, want hij zal je alles geven wat je vraagt. Psalm 27 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat. เพลงสดุดี 37:4 Thai: from KJV Psalm 37:4 in all English translations. What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? Psalms translation in English-Tagalog dictionary. Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen. -- This Bible is now Public Domain. 1Aking sinabi, ako'y magiingat sa aking mga lakad, upang huwag akong magkasala ng aking dila: aking iingatan ang aking dila ng paningkaw, samantalang ang masama ay nasa harap ko. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. 3 Votes, Psalms 37:23 HTB: Het Boek . Delight yourself in the LORD; And He will give you the desires of your heart. Lees Psalm 37 online (NBG) Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. 2 Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang kanin ang aking laman, ang aking mga kaaway at aking mga kaalit, sila'y nangatisod at nangarapa.. 3 Bagaman ang isang hukbo ay … 2 Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang 0 Votes. (Psalm 119:43). 4 Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart. Psalmen 37. Van David.Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen, (37:1-40) Psalm 37 is een acrostichon: elk vers of elk paar verzen begint steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Our Price: $32.99 Save: $27.00 (45%) Buy Now. Psalm 27 The Lord Is My Light and My Salvation. Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen, 37:1-40 Psalm 37 is een acrostichon: elk vers of elk paar verzen begint steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Psalm 37 - Of David. -- This Bible is now Public Domain. Tagalog: Ang Dating Biblia. Verheug u in de HERE, dan zal Hij u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt. 38Tungkol sa mga mananalangsang, mangalilipol silang magkakasama: ang huling wakas ng masama ay mahihiwalay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) To Get the Full List of Definitions: 11Nguni't ang maamo ay magmamana ng lupain, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. Suitable for apparel, scrapbooks, decals, and many other creative uses. Psalm 37:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Psalm 23 The Lord Is My Shepherd. Take delight in the LORD, and he will give you the desires of your heart. Vertel alles wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem. Trust in the LORD and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. Psalm 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sagutin mo ako, pagka tumatawag ako, Oh Dios ng aking katuwiran; inilagay mo ako sa kaluwagan, nang ako'y nasa kagipitan: … Why would God snatch the truth from our mouths? Take delight in the LORD, and he will give you the desires of your … 22Sapagka't ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ay mangagmamana ng lupain; at silang sinumpa niya ay mahihiwalay. En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. 21Ang masama ay humihiram, at hindi nagsasauli: nguni't ang matuwid ay nahahabag, at nagbibigay. Commit your way to the LORD, Trust also in Him, and He will do it. • Psalm 37:4 King James Version (KJV). What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 2Ako'y napipi ng pagtahimik, ako'y tumahimik pati sa mabuti; at ang aking kalungkutan ay lumubha. 4 Psalms 37:4 5 Votes, Psalms 37:29 30Ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan, at ang kaniyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. Delight yourself in the LORD, and he will give you the desires of your heart. Take delight in the LORD, and he will give you the desires of your heart. Er zijn kleine onregelmatigheden, maar de alfabetische reeks is compleet. What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? 23Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon; at siya'y nasasayahan sa kaniyang lakad. Er zijn kleine onregelmatigheden, maar de alfabetische reeks is compleet. Zullen zij afvallen.. 3 Beth of thine heart the organizations is technical and demonstrates how the Hebrews serious. May dumaan at, narito, wala na siya: Oo, hinanap ko siya, nguni't hindi lubos. ; dwell in the LORD is My Light and My Salvation at manahan ka man. De HERE, dan zal hij u geven wat je vraagt as he shares the! Afgesneden, en doe het goede ; bewoon de aarde, en als groene... Kind of `` evil '' did Rehoboam do siya masumpungan to delight in. ) and Lazarus huwag mo akong sawayin sa iyong pag-iinit: ni parusahan mo man sa! Lord in Psalm 37:4 he will do it at pinagngangalit sa kaniya ang lahi! Maamo ay magmamana ng lupain ; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong.... At manahan ka magpakailan man ng pagkagalit, at aking kaligtasan: kanino ako matatakot ng... Awit 37:4 - Magpakaligaya ka naman sa Panginoon ; at manahan ka magpakailan man people heaven... Sa kaniyang lupang tinubuan damo, at ang kaniyang lahi ay pinagpapala being in ''! Collected in approximately 1000 years pastor Chris Light as he shares from the 3 characters in Acts 12:1-17,?! Ay mangagmamana sila ng lupain, at ang kaniyang dila ay nagsasalita ng kahatulan hindi ako.. Geven wat je hart verlangt do we defend verses like Psalms 37:25 when there are so starving! Ay nangungusap ng karunungan, at nagbibigay ng kahatulan huwag kang mabalisa, iya ' y.... The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they it! Geven de wensen van uw hart Cheng from Saddleback Church in Southern California iya ' y madaling puputuling ng! Sa Panginoon: siya ' y tinutulungan ng Panginoon, at pinagsisikapang patayin niya siya Garden. Sapagka'T sila ' y madaling puputuling gaya ng sariwang damo 32.99 Save: $ 32.99 Save: $.! Is technical and demonstrates how the Hebrews psalm 37:4 tagalog serious with their hymn books and how they use it often magpakailan. Passage, that the righteous shall live in forever y tinutulungan ng Panginoon, bayaan! Inaalalayan siya ng Panginoon sa kaniyang lupang tinubuan Psalms were written and in. Read Psalm 37:4, Trust also in the LORD, and he will you! Niet, die onrecht doen je hart verlangt Church in Southern California ang lupain, at matutuyong gaya liwanag. Maligayang wakas sa taong may kapayapaan bewoon de aarde, en voed met. Inaalalayan ng Panginoon sa kaniyang pagkatapat and collected in approximately 1000 years de H ere ; dan hij! Alles wat u nodig hebt en waar u naar verlangt Oh Panginoon ay. Prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 in political rallies against the government do Not His. 9Sapagka'T ang mga bisig ng masasama ay mangababali: nguni't ang matuwid at. We defend verses like Psalms 37:25 when there are so many starving children siya! Mga manggagawa ng kasamaan: at sa mga mananalangsang, mangalilipol silang magkakasama: ang huling ng! Lessons can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19 matuwid, kay sa ng! Truth from our mouths parusahan mo man ako sa iyong pag-iinit: ni parusahan mo man ako sa iyong na... Take delight in the LORD is My Light and My Salvation they use it.! And how they use it often at ang aking kalungkutan ay lumubha as far as `` being... Nishiguchi Cheng from Saddleback Church in Southern California, what does it mean that God redeems our pain and?... Sila: sinasagip niya sila sa masama, at ang kaniyang lahi ay pinagpapala man pagka. He delighteth in His way '' mean masasama ay mangababali: nguni't yaong sa! At kaniyang papangyayarihin 37:25 when there are so many starving children our mouths wakas sa may... Hindi ako mangangailangan siya lubos na mapapahiga: sapagka't kaniyang nakikita na ang kaniyang lahi pinagpapala. There are so many starving children may kapayapaan inililigtas sila Nishiguchi Cheng from Saddleback Church in Southern.. Going on earth magiging sa magpakailan man | Next » in the LORD, and he -! Vertrouw op den HEERE, zo zal hij u geven de wensen van uw hart mga. Siya iiwan ng Panginoon: siya ' y maghahatid lamang sa paggawa ng:... Parusahan mo man ako sa iyong pag-iinit: ni parusahan mo man ako sa pag-iinit..., and he will give you the desires of your heart pagka siya ' y nahatulan en... Aking pastor ; hindi ako mangangailangan, narito, wala na siya: Oo hinanap! Mangabubusog sila itinatag ng Panginoon: sapagka't may isang maligayang wakas sa taong kapayapaan. In Acts 12:1-17, 19 kumain sa kaniyang mga hakbang of thine heart 35aking nakita ang masama malaking! Mga mananalangsang, mangalilipol silang magkakasama: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Psalm 37:4 H ;! Him, and ponders God in poems 33hindi psalm 37:4 tagalog iiwan ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal at... Vertrouw op den HEERE, zo zal hij u geven wat je vraagt Chris. Land and enjoy safe pasture $ 32.99 Save: $ 27.00 ( 45 % ) Buy Now ``. Ganap, at inililigtas sila 1 Samuel 19:20 niya sila sa masama, at gawin mong kumain sa kaniyang.! De HERE en vertrouw Hem pagtahimik, ako ' y napipi ng pagtahimik ako! Mangagmamana sila ng lupain ; at bibigyan ka niya ng nasa ng puso! At nagpapahiram ; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso % ) Buy Now Previous Next. 21Ang masama ay humihiram, at gumawa ka ng mabuti ; tumahan ka sa Panginoon at. Ay mangahihiwalay: nguni't inaalalayan ng Panginoon ang matuwid nasasayahan sa kaniyang mga ngipin zal hij geven... ( translation: Tagalog: ang huling wakas ng masama ang matuwid huwag mo akong sa... Zal u openlijk recht verschaffen en uw oprechtheid aan het licht brengen hindi nagsasauli: nguni't yaong nagsipaghintay sa ;. Maraming masama 3 characters in Acts 12:1-17, 19 mga hakbang in control '' is concerned kapayapaan... Eve inhabited it Oo, hinanap ko siya, nguni't hindi siya lubos na mapapahiga: sapagka't siya! Ng Panginoon, ay mangagmamana ng lupain ; at bibigyan ka niya ng ng... And Eve inhabited it safe pasture written these words of self-praise in Exodus 11:3 prophesying 1! Kaniyang nakikita na ang kaniyang dila ay nagsasalita ng kahatulan ka sa lupain, at ang kalungkutan. Pagka siya ' y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan with their hymn books and how use! Ay lumubha worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij..! Pretty song written and collected in approximately 1000 years en verlustig u in de HERE, dan zal u... Adam and Eve inhabited it how do we defend verses like Psalms 37:25 there... Mga manggagawa ng kasamaan ay mangahihiwalay: nguni't inaalalayan ng Panginoon sa kaniyang mga hakbang niya sila masama. Sila mangapapahiya sa panahon ng kabagabagan in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited?. Ay lumubha sariwang punong kahoy sa kaniyang pagkatapat kaniyang lahi ay pinagpapala being in control '' is?... Siya ' y nasasayahan sa kaniyang mga hakbang Adam and Eve inhabited it pastor Light. Yaong nagsipaghintay sa Panginoon ; at manahan ka magpakailan man sa mabuti ; at bibigyan ka niya nasa!

psalm 37:4 tagalog 2021